دانلود رایگان

دانلود فایل GIS آمار جمعیتی منطقه 3 شهر تهران به تفکیک مناطق و بلوک های شهری (سرشماری سال 1390)

برگه های شرح حال و معاینه بالینی پزشکی پارت 1 (شامل: زنان و زایمان، پستان و زیر بغل، بیماری های پوست، اطفال و نوزادان، کهنسالی و برگه شرح حال عمومی)